Thursday, July 12, 2007

Tréninkové principy očima německých autorů

Tréninkové principy představují vodítko pro plánování i praktickou realizaci tréninku. Obecné tréninkové principy platí pro většinu sportovních odvětví včetně různých výkonnostních úrovní. Jelikož v praxi existuje celá řada tréninkových principů, uvedeme si jen ty, které úzce korespondují s ,,metodicko-organizační výstavbou tréninku“.

Princip zaměření sportovního tréninku na požadovaný výkon a jeho strukturu

Definovaného sportovního výkonu se podaří dosáhnout jen za předpokladu, že je dosaženo shody struktury výkonu a tréninku. To vyžaduje důkladné stanovení všech dílčích cílů, obsahu a struktury tréninku ve všech jeho etapách.

Princip včasné a rostoucí specializace

Pro dosažení vysoké sportovní výkonnosti v příslušném sportu - disciplíně, založené na vysoké motorické výkonnosti a schopnosti snášet vysoké tréninkové zatížení, je zapotřebí včas a čím dál tím více zařazovat speciální trénink.

Princip periodizace a tréninkových cyklů

Pro cílenou výstavbu sportovní výkonnosti je důležité roční, resp. víceleté plánování. Tréninková období se liší obsahovou i metodickou strukturou zatěžování a opakují se vždy na vyšší úrovni.

Princip posloupnosti a přiměřenosti

Dosažení vysoké sportovní výkonnosti vyžaduje rozvoj speciálních výkonnostních předpokladů v rámci jedné tréninkové jednotky nebo mikrocyklu za respektování jejich vzájemných proměnlivých vztahů a aktuální výkonnostní úrovně.

Princip důrazu a kontinuity

Při výstavbě sportovní výkonnosti je zapotřebí klást důraz na vhodný výběr tréninkových prostředků a metod. Přitom je důležité, aby tento plynulý výkonnostní rozvoj trval delší dobu bez přerušení.

Princip postupného zvyšování zatížení

Pokud má dojít k dlouhodobějšímu zvýšení výkonnosti, musí se tréninkové zatížení systematicky zvyšovat. Jen vlivem rostoucího zatížení příslušných orgánů a funkčních systémů, s pravidelným odpočinkem, dochází k požadovaným adaptačním změnám.

Princip permanentního řízení tréninku

Pro zajištění optimálního tréninku je důležitý celý řetězec, který se skládá s plánování, diagnostiky, analýzy závodů i rozboru tréninku. Z těchto článků vycházejí další podněty pro další trénink.

Monday, June 4, 2007